ជំងឺរបេង

  • Tuberculosis IgG IgM Rapid Test

    ជំងឺរបេង IgG IgM ការធ្វើតេស្តរហ័ស

    ជំងឺរបេង IgG/IgM Rapid Test គឺផ្អែកលើគោលការណ៍បច្ចេកទេសនៃវិធីសាស្ត្រប្រឆាំងសាំងវិចទ្វេ។ការធ្វើតេស្តនេះគឺសាមញ្ញក្នុងការអនុវត្ត ហើយអាចធ្វើបានក្នុងមួយជំហាន។ការគ្របដណ្តប់គំរូដ៏ទូលំទូលាយ ឈាមទាំងមូល សេរ៉ូម និងសំណាកប្លាស្មាអាចត្រូវបានធ្វើតេស្ត។ការធ្វើតេស្តគឺលឿន ហើយលទ្ធផលអាចអានបានក្នុងរយៈពេល 10 នាទី។មានស្ថេរភាព និងអាចរក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់រហូតដល់ 24 ខែ។ភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ ភាពត្រឹមត្រូវ និងជាក់លាក់។