រោគស្វាយ

  • Syphilis Rapid Test Cassette

    ស៊ីហ្វីលីស តេស្តរហ័ស កាសែត

    Syphilis Rapid Test គឺផ្អែកលើគោលការណ៍បច្ចេកទេសនៃវិធីសាស្ត្រសាំងវិចទ្វេ។ការធ្វើតេស្តនេះគឺសាមញ្ញក្នុងការអនុវត្ត ហើយអាចធ្វើបានក្នុងមួយជំហាន។ការគ្របដណ្តប់គំរូដ៏ទូលំទូលាយ ឈាមទាំងមូល សេរ៉ូម និងសំណាកប្លាស្មាអាចត្រូវបានធ្វើតេស្ត។ការធ្វើតេស្តគឺលឿន ហើយលទ្ធផលអាចអានបានក្នុងរយៈពេល 15 នាទី។មានស្ថេរភាព និងអាចរក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់រហូតដល់ 24 ខែ។