ស្ត្រប ក

  • Strep A Antigen Rapid Test

    Strep ការធ្វើតេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែន

    ការធ្វើតេស្តលឿន Strep A ប្រើគោលការណ៍ប្រតិកម្មអង់ទីករ-អង់ទីហ្សែនជាក់លាក់ខ្ពស់។ផលិតផលនេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរក្សាទុក និងដឹកជញ្ជូន ហើយអាចរក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់រហូតដល់ 24 ខែ។វាសាមញ្ញក្នុងការប្រើប្រាស់ មិនចាំបាច់មានឧបករណ៍ពិសេសទេ គ្រាន់តែសំណាកគំរូ និងការអាន ងាយស្រួលអាន។ការធ្វើតេស្តគឺលឿន ហើយលទ្ធផលអាចអានបានក្នុងរយៈពេល 5 នាទី។ផលិតផលមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ មានភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ និងភាពជាក់លាក់។