មេរោគ Rotavirus

  • Rotavirus Antigen Rapid Test

    ការធ្វើតេស្តមេរោគ Rotavirus រហ័ស

    ការធ្វើតេស្តប្រឆាំងមេរោគ Rotavirus Rapid Test គឺជាឧបករណ៍ធ្វើតេស្តលាមកដែលមិនតម្រូវឱ្យមានឧបករណ៍ណាមួយឡើយ។ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គោលការណ៍នៃវិធីសាស្ត្រប្រឆាំងសាំងវិចទ្វេ។វាសាមញ្ញក្នុងការប្រើ និងងាយស្រួលក្នុងការបកស្រាយ។ការធ្វើតេស្តគឺលឿន ហើយលទ្ធផលអាចបកស្រាយបានក្នុងរយៈពេល 10 នាទី។ផលិតផលមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ មានភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ និងភាពជាក់លាក់។វាមានស្ថេរភាព និងអាចរក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់រយៈពេល 24 ខែ។